AKO TO FUNGUJE

Úvod AKO TO FUNGUJE
 • Rozklad organických odpadov - všeobecný úvod

 

Bakteriálne enzymatické prípravky sú zmesou vybraných prírodných bakteriálnych kultúr, enzýmov a živín, ktoré posilňujú a zrýchľujú prírode vlastné biodegradačné procesy. V prirodzenom životnom prostredí majú ako baktérie, tak i enzýmy (sú to nežijúce katalyzátory, ktoré rozkladajú makromolekuly) významnú úlohu v procese štiepenia a rozkladu organických látok.

 

Baktérie produkujú enzýmy, ktoré sú nepostrádateľné pre metabolizáciu zdroja živín (v našom prípade organického odpadu) v energiu nevyhnutnú pre ďalší rast živého organizmu. Enzýmy sú nástrojom tej fázy metabolizmu, pri ktorej sú komplexné zlúčeniny štiepené na jednoduchšie. Toto štiepenie urýchľuje proces premeny zdroja živín na dostupné a pre baktérie ľahko stráviteľné dávky. V relatívne krátkej dobe, po zavedení špeciálne vybraných baktérií do vodného prostredia obsahujúceho organický odpad, začnú spóry baktérií prechádzať z dormantného (útlmového) stavu do aktívnej činnosti, pričom produkujú špecifické enzýmy a rozkladajú, alebo stravujú prítomný organický odpad.

 

Aplikované mikroorganizmy sú schopné exponenciálneho rastu (ich počet sa zdvojnásobuje približne každých tridsať minút). Vedľajšími produktmi tejto bakteriálne enzýmovej aktivity sú H2O a CO2.

 

Baktérie pri svojej činnosti produkujú najmä tieto enzýmy: celulázu, amylázu, proteázu, lipázu, Ureáza, xynalázu a esterázy.

 

 • Celuláza - komplex bioenzýmov schopných rozkladať celulózu.
 • Amyláza - komplex bioenzýmov rozkladajúci škrobnaté organické zlúčeniny a uhľovodíky.
 • Proteáza - komplex bioenzýmov schopných rozkladať rôzne bielkoviny (proteíny).
 • Lipázy - komplex bioenzýmov, ktoré slúžia k rozkladu tukov a rastlinných olejov.
 • Ureáza - komplex bioenzýmov rozkladajúci močovinu.
 • Xynaláza - komplex bioenzýmov, ktoré rozkladajú rastlinnú hmotu.
 • Esterázy - komplex bioenzýmov schopných rozkladať tuky.


Používané bakteriálne koncentráty nie sú geneticky manipulované, alebo menené, vyskytujú sa prirodzene (nachádzajú sa v pôde a vode). Boli starostlivo vybrané, pretože sú:

 • Bezpečné, stabilné, nepatogénne a netoxické
 • Fakultatívne (sú schopné rastu za prítomnosti kyslíka, alebo bez kyslíka)
 • Sú silným producentom enzýmov, neobsahujú salmonely, alebo listérie


Hlavné výhody pri používaní bakteriálnych prípravkov:

 • Likvidácia rastlinných a živočíšnych tukov
 • Výrazné zníženie BSK, CHSK, NL, NEL a amoniaku
 • Likvidácia pevných a rozpustených látok v nádržiach
 • Likvidácia dusičnanov akéhokoľvek typu
 • Značne obmedzujú tvorbu zápachu.

Bakteriálne prípravky sú z mikrobiologického hľadiska nezávadné a obsahujú v 1 gramu cca:

 • 12,4 . 109 kultivovateľných baktérií
 • 9,6 . 109 mesofilních baktérií
 • 9,8 . 109 sporulujúcich baktérií.

Neobsahujú koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie, enterokoky, plesne a kvasinky.


72% baktérií má schopnosť rastu pri anaeróbnych podmienkach. Ďalším významným prvkom je využitie uhľohydrátov (uhlík), čo je skupina pozostávajúca zo širokej škály zlúčenín, ale všeobecne sú známe ako "cukry".

 

 

 • Charakteristika bakteriálne enzymatických zmesí

 

BAKTÉRIE

 

Baktérie sú najrozšírenejšou skupinou organizmov na svete. Je možné ich nájsť v pôde, vode, vzduchu, na povrchu i vo vnútri mnohobunkových organizmov. Niektoré druhy sú podľa výskumov schopné prežiť aj vo vesmíre, alebo vo vákuu a o teplote -270 stupňov Celzia.

 

Tzv. sporulujúce baktérie vytvárajú vo svojom životnom cykle spory, čo sú odolné kľudové útvary. Niektoré baktérie (klostrídie, bacily) sú schopné vytvárať tzv. Endospory, čo sú obzvlášť odolné spory vytvárané vo vnútri bunky. V endosporách prežívajú baktérie nehostinné podmienky a neskôr, za priaznivejších okolností, sú schopné vyklíčiť späť vo vegetatívne bunky.

 

Baktérie produkujú enzýmy.

 

ENZÝMY

 

Enzýmy sú bielkoviny, či už jednoduché či zložené, ktoré pôsobia ako katalyzátory chemických reakcií a zároveň určujú charakter a rýchlosť týchto reakcií. Súhrn všetkých enzýmových reakcií, pri ktorých dochádza k premene látok a energií v bunkách a živých organizmoch sa nazýva metabolizmus.

 

Jednou z veľmi dôležitých funkcií enzýmov, na ktoré priamo závisí život a rast organizmov, je schopnosť rôznych enzýmov štiepiť a rozkladať rôzne zložité molekuly na menšie reťazce, ktoré sú organizmy schopné stráviť a ktoré sa tak stávajú zdrojom energie pre ich ďalší rast.

 

Bakteriálne-enzymatický ZMESI

 

Pojmom bakteriálna-enzymatická zmes sa rozumie koncentrát spor a endospor špeciálne selektovaných a cielene vyšľachtených kmeňov pôvodných pôdnych baktérií, ktoré vykazujú určité požadované vlastnosti ako je napr. Schopnosť prežiť a množiť sa v prostredí s určitým pH, schopnosť zvýšenej produkcie určitého požadovaného enzýmu, atp. Zmesi používané našou spoločnosťou Proeco sa vyznačujú značnou koncentráciou mikroorganizmov. V niektorých koncentrátoch je až 5 x 10 KTJ / gram zmesi (KTJ - kolónie tvoriace jednotka).

 

Jednotlivé zmesi, príp. ich kombinácie, tvorí základ pre formuláciu konečných komerčne používaných prípravkov, ktoré sú svojím zložením zamerané na praktické riešenie určitých konkrétnych problémov ako je napr. odbúravanie tukov v určitom prostredí, homogenizácia hnojovice, znižovanie úrovne amoniaku a zápachu všeobecne, čistenie odpadových vôd, rozklad exkrementov, zpriechodňování upchatého potrubia atď.

 

Po zavedení zmesi do vodného prostredia obsahujúceho organický odpad, začnú spory v krátkej dobe ožívať, produkovať špecifické enzýmy a stravovať prítomný organický odpad. Aplikované mikroorganizmy sa množia exponenciálne (zdvojnásobujú sa v počte každých 20 - 30 minút). Vedľajšími produktmi tejto bakteriálne enzýmovej aktivity sú H2O a CO2.

 

Je nutné zdôrazniť, že všetky kmene baktérií používané v našich bakteriálne-enzymatických zmesiach sú kmene nepatogénne a že sa vždy jedná iba a výhradne o kmene v prírode sa voľne vyskytujúcich pôdnych baktérií, ktoré boli vybrané pre určitú konkrétnu schopnosť. Tieto kmene nie sú v žiadnom prípade geneticky akokoľvek menené či upravované.


.

Pokiaľ  Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje objednanie prostredníctvom nášho internetového obchodu, môžete si objednať tovar aj telefonicky: Pondelok až Piatok od 09:00-17:00 na telefónnom čísle: 0949 275 602 alebo 0903 398 022, kde Vám ochotne poradíme a informujeme Vás o čase doručenia.

 

 

 

Copyright 2016 - 2023 © Predávame prípravky, baktérie do žumpy, septiku, čov.